در این بخش می توانید بطور مستقیم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با مدیر عامل موسسه در میان گذاشته و پاسخ مناسب را از جانب ایشان در پست الکترونیکی خود دریافت نمائید.

ارتباط مستقیم با مدیر عامل