زبان آموز گرامی: به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی موسسه و همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به شما عزیزان خواهشمند است نظرات خود را در خصوص موارد زیر واقع بینانه و به دور از هرگونه احساس گرایی مرقوم بفرمائید تا بتوانیم خدمت بهتری در این راستا به شما ارائه نمائیم .